โรงเรียนจัดการเรียนการสอนผ่านไอที

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 25520000
โรงเรียนบ้านกอก เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนที่จบผ่านเกณฑ์มาตรฐานของชาติทุกด้าน โดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาโดยครูมืออาชีพให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข ได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ มีทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต รวมทั้งอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน


ครูและบุคลากร

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วิชาเอก

นายสามารถ วังคะฮาด

ผอ.ร.ร./คศ.3

บริหาร

นายปรีชา แสนสุพรรณ

ครู/คศ.3

บริหาร

นายทวีศักดิ์ สว่างใจ

ครู/คศ.3

ภาษาไทย

นายชาติ สำเภานนท์

ครู/คศ.3

บริหาร

นายวีระ อินทจักร์

ครู/คศ.3

ศิลปะ

นางปิยะพร มหานิล

ครู/คศ.3

คหกรรม

นางสมวน แสนสุพรรณ

ครู/คศ.3

การประถมศึกษา

นางประนอม แสงอ่อน

ครู/คศ.3

การประถมศึกษา

นายวิเชียร สูรย์ราช

ช่างไม้ชั้น 3

กำลังศึกษาต่อ ป.ตรี

จำนวนนักเรียน ปี 2552

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ครูประจำชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล๒
ประถมปีที่ ๑ ประถมปีที่ ๒
ประถมปีที่ ๓ ประถมปีที่ ๔
ประถมปีที่ ๕ ประถมปีที่ ๖


รวม


๔๕๑๐


๔๐

๑๒
๑๐
๑๐
๑๐
๑๓
๑๓
๑๖


๘๕

ครูปิยะพร ปุ้มแพง
ครูประนอม แสงอ่อน
ครูสมวน แสนสุพรรณ
ครูชาติ สำเภานนท์
ครูปรีชา แสนสุพรรณ
ครูวีระ อินทะจักร์
ครูทวีศักดิ์ สว่างใจ

คณะกรรมการสถานศึกษา

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

นายวิทยา ศรีธิราช

ประธาน

ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น

นายบุญมี ขาวอ่อน

รองประธาน

ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น

นายอุทัย ผุยคำ

กรรมการ

ผู้นำชุมชน

นายสงวน แก้วระดี

กรรมการ

ผู้นำชุมชน

นายสมหวัง ขาวอ่อน

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชูเกียรติ คำถา

กรรมการ

ผู้แทนศิษย์เก่า

นายทิวากร สมบัติ

กรรมการ

ผู้แทนศาสนา

นายทวีศักดิ์ สว่างใจ

กรรมการ

ผู้แทนครู

นายสามารถ วังคะฮาด

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บริหาร

ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป

00000โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ตามคำสั่ง ของอำเภอที่๘/๒๔๘๒ โดยแต่งตั้ง ให้นายเนตร นามอำนาจ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.๑ ถึงชั้น ป.๔ ใช้ศาลาวัดบ้านกอก เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ก่อนหน้านี้นักเรียน ในหมู่บ้านไปเรียนที่โรงเรียนปลาปาก

00000ปัจจุบัน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๓๒ ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ มีครู ๘ คน นักเรียน ๘๕ คน บุคลากรอื่น ๑ คนที่ตั้ง โรงเรียนบ้านกอก ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เขตบริการเทศบาลตำบลปลาปาก ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม ประมาณ ๔๕ กิโลเมตร

กิจกรรมของโรงเรียน

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550

โรงเรียนในฝัน


นายกวิทยา ศรีธิราช ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา


กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนบ้านกอก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนบ้านกอก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม