โรงเรียนจัดการเรียนการสอนผ่านไอที

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 25520000
โรงเรียนบ้านกอก เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนที่จบผ่านเกณฑ์มาตรฐานของชาติทุกด้าน โดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาโดยครูมืออาชีพให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข ได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ มีทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต รวมทั้งอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน


0 ความคิดเห็น: