คณะกรรมการสถานศึกษา

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

นายวิทยา ศรีธิราช

ประธาน

ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น

นายบุญมี ขาวอ่อน

รองประธาน

ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น

นายอุทัย ผุยคำ

กรรมการ

ผู้นำชุมชน

นายสงวน แก้วระดี

กรรมการ

ผู้นำชุมชน

นายสมหวัง ขาวอ่อน

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชูเกียรติ คำถา

กรรมการ

ผู้แทนศิษย์เก่า

นายทิวากร สมบัติ

กรรมการ

ผู้แทนศาสนา

นายทวีศักดิ์ สว่างใจ

กรรมการ

ผู้แทนครู

นายสามารถ วังคะฮาด

กรรมการและเลขานุการ

ผู้บริหาร

0 ความคิดเห็น: