จำนวนนักเรียน ปี 2552

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ครูประจำชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล๒
ประถมปีที่ ๑ ประถมปีที่ ๒
ประถมปีที่ ๓ ประถมปีที่ ๔
ประถมปีที่ ๕ ประถมปีที่ ๖


รวม


๔๕๑๐


๔๐

๑๒
๑๐
๑๐
๑๐
๑๓
๑๓
๑๖


๘๕

ครูปิยะพร ปุ้มแพง
ครูประนอม แสงอ่อน
ครูสมวน แสนสุพรรณ
ครูชาติ สำเภานนท์
ครูปรีชา แสนสุพรรณ
ครูวีระ อินทะจักร์
ครูทวีศักดิ์ สว่างใจ

0 ความคิดเห็น: