ครูและบุคลากร

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วิชาเอก

นายสามารถ วังคะฮาด

ผอ.ร.ร./คศ.3

บริหาร

นายปรีชา แสนสุพรรณ

ครู/คศ.3

บริหาร

นายทวีศักดิ์ สว่างใจ

ครู/คศ.3

ภาษาไทย

นายชาติ สำเภานนท์

ครู/คศ.3

บริหาร

นายวีระ อินทจักร์

ครู/คศ.3

ศิลปะ

นางปิยะพร มหานิล

ครู/คศ.3

คหกรรม

นางสมวน แสนสุพรรณ

ครู/คศ.3

การประถมศึกษา

นางประนอม แสงอ่อน

ครู/คศ.3

การประถมศึกษา

นายวิเชียร สูรย์ราช

ช่างไม้ชั้น 3

กำลังศึกษาต่อ ป.ตรี

0 ความคิดเห็น: